Algemene voorwaarden dienstverlening van Scope twaalf inspecties

 

Artikel 1: Definities

1.1 Dienstverlening: Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder advies & projecten en interim werkzaamheden.

1.1a Advies & projecten: Betreft de processen waarin Opdrachtnemer, mogelijk op basis van vaste prijs of levertijd, onder eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid, afgesproken resultaten en producten levert.

1.1b Interim: Het op tijdelijke basis beschikbaar stellen van experts aan Opdrachtgever. Kenmerkend hierbij is dat dit een inspanningsverbintenis betreft. De experts staat onder leiding en toezicht van opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

1.2 Honorarium: De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor het uitvoeren van een overeengekomen Dienstverlening.

1.3 Overeenkomst van opdracht: Het door Opdrachtnemer te versturen document, waarmee Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigt, zodat de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen nadat beide partijen deze overeenkomst hebben ondertekend.

1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met Opdrachtnemer tot het doen uitvoeren van de Opdracht.

1.5 Opdrachtnemer: Scope twaalf inspecties

1.6 Expert: vennoot van de Opdrachtnemer of degene die een arbeidsovereenkomst heeft met Opdrachtnemer of als zelfstandige (zonder personeel) op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden uitvoert.

1.7 Kandidaat: een vennoot of de te bemiddelen en/of bemiddelde persoon die op basis van de overeenkomst van opdracht door Opdrachtnemer is geselecteerd en geworven ten behoeve van Opdrachtgever.

1.8 Opdracht: de werkzaamheden als nader omschreven in de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden voor Dienstverlening zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle vormen van Dienstverlening door de Opdrachtnemer. Tot deze Dienstverlening behoort het uitvoeren van adviesopdrachten & projecten en interim werkzaamheden.

2.2 Door de acceptatie van het aanbod van Opdrachtnemer verenigt Opdrachtgever zich met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.

2.3 De Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever door middel van de onderhavige algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg ervan.

Artikel 3: Offertes en de totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is gesteld. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij in de offerte anders staat vermeld. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen, dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- verzend- en administratiekosten, worden aangegeven in de overeenkomst van opdracht.

3.3 Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor de totstandkoming van de opdracht mondeling afspraken zouden hebben gemaakt, dan komen deze bij aangaan van de schriftelijke overeenkomst te vervallen.

3.4 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk accepteert door middel van de ondertekening van de overeenkomst van opdracht, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer na ontvangst van de opdracht de werkzaamheden feitelijk aanvangt.

3.5 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst van opdracht worden aangebracht door de Opdrachtgever, dan komt de overeenkomst pas tot stand indien de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever schriftelijk bericht met deze afwijkingen van de overeenkomst van opdracht in te stemmen, dan wel indien Opdrachtnemer na ontvangst van de opdracht de werkzaamheden feitelijk uitvoert.

Artikel 4: Verplichtingen van Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtnemer over alle informatie en documentatie beschikt die nodig zijn voor een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie en documentatie, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.3 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.4 Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld en is voorts gehouden zodanige maatregelen te treffen als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Expert in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden schade lijdt.

4.5 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, binnen dertig dagen nadat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

4.6 Eventuele gebreken in de Dienstverlening dienen terstond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

4.7 Indien het gebrek in geen geval binnen de in het vorige lid genoemde termijn kon worden ontdekt, dient de Opdrachtgever binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, dan wel binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, inhoudelijk en schriftelijk bij Opdrachtnemer te klagen.

4.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Opdrachtnemer, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

4.9 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt is in beginsel aan te merken als een inspanningsverbintenis, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk aangeeft dat er sprake is van een resultaatsverbintenis. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de overeenkomst van opdracht overeenkomen dat de verleende opdracht eerst voltooid is als een benoemd resultaat is gerealiseerd, dient het overeengekomen resultaat vooraf eenduidig en concreet bepaald te zijn.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5.3 Zonder in gebreke te komen, kan de Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in enig opzicht schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor Opdrachtnemer of voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Dienstverlening.

5.4. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, na overleg met Opdrachtgever, een Expert op een opdracht te vervangen. Een nieuwe Expert zal een vergelijkbaar kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.

5.6 Overeengekomen termijnen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden gelden, ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn overeen is gekomen, bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet-tijdige uitvoering dient Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever een redelijke termijn moet worden gegund waarbinnen Opdrachtnemer alsnog kan nakomen.

5.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht zijn in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

5.8 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling, noch krachtens in het verkeer geldende opvattingen, voor zijn rekening komt.

5.9 Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is sprake, indien de Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij derden, van wie de Opdrachtnemer bepaalde zaken moet betrekken ten behoeve van de Dienstverlening, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Opdrachtnemer ontstaan.

5.10 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Contractduur, opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging overeenkomst

6.1 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

6.2 De overeenkomst eindigt in principe door de voltooiing daarvan, tenzij partijen anders overeenkomen.

6.3 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.4 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht als bedoeld in artikel 5.9. voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.5 Opdrachtnemer kan – in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd – op grond van artikel 7:408 lid 2 BW te allen tijde de onderhavige overeenkomst opzeggen.

6.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.7 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of opzegging overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.8 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

6.10 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval / die gevallen, onmiddellijk opeisbaar.

6.11 Opdrachtgever kan, in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW en met inachtneming van artikel 6.4 hiervoor, uitsluitend in geval van gewichtige redenen, bestaande uit een verandering van omstandigheden welke van dien aard is dat de opdracht dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen, de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.12 Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel (of gedeeltelijk) opzegt, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 In het geval Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 7 is geregeld.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal

€ 7.500,00.

7.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als bedoeld in artikel 7.5 hierna. Daarvoor dient Opdrachtgever te bewijzen dat er schade is geleden als gevolg van een fout van Opdrachtnemer en Opdrachtgever dient tijdig te klagen omtrent de betreffende fout.

7.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien de cliënt bewijst dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout van Scope twaalf inspecties die bij zorgvuldig handelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden zou zijn vermeden, en hij terzake tijdig heeft geklaagd, dient hij Scope twaalf inspecties de gelegenheid te geven om de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken. Indien blijkt dat Scope twaalf inspecties niet in staat is de schade te herstellen heeft de cliënt het recht om een derde in te schakelen met het verzoek om de betreffende werkzaamheden uit te voeren.

7.8 De cliënt vrijwaart Scope twaalf inspecties voor vorderingen van derden, die worden veroorzaakt doordat hij aan Scope twaalf inspecties onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ook vrijwaart de cliënt Scope twaalf inspecties voor vorderingen die derden tegen haar instellen, en betrekking hebben op enig tekortschieten door Scope twaalf inspecties, en wel voor zover de door die derde gevorderde schade het in lid 7.3 van dit artikel bedoelde plafond te boven gaat.

Artikel 8: Honorarium

8.1 Het Honorarium wordt berekend conform de in de overeenkomst van opdracht omschreven periode, tijdseenheid, tarief en valuta.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd het Honorarium aan te passen per 1 januari van enig kalenderjaar, al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer (SBI 70-74) voor de zakelijke dienstverlening.

8.3 In het geval een overeenkomst van opdracht in onderling overleg wordt gewijzigd qua aard en/of omvang en/of duur van de werkzaamheden, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van het Honorarium overgaan. Een aanpassing van het Honorarium wordt door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever bekendgemaakt.

8.4 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast Honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een omstandigheid die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was.

Artikel 9: Facturering en betaling

9.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te facturen.

9.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd tot vordering van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Deze wettelijke handelsrente is verschuldigd vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur.

9.3 De Opdrachtgever kan nimmer enig recht op verrekening, opschorting of korting hanteren.

9.4 De Opdrachtgever is aan de Opdrachtnemer alle kosten verschuldigd die de Opdrachtnemer in en buiten rechte moet maken indien de Opdrachtgever een op haar rustende verplichting niet nakomt. Onder deze kosten zijn die van een faillissementsaanvrage begrepen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is, in welk geval deze kosten worden berekend op basis van het algemeen geldende tarief per tijdseenheid dat eveneens door de genoemde Orde wordt geadviseerd, eventueel vermeerderd met de kosten die de raadsman van Opdrachtnemer aan derden heeft betaald. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem in rekening gebracht.

9.5 Opdrachtnemer heeft het recht om eventuele stukken die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht onder zich te houden, totdat Opdrachtgever het verschuldigde heeft betaald.

Artikel 10: Klachten factuur en Vervaltermijn

10.1 Voor zover Opdrachtgever een klacht heeft omtrent de factuur van Opdrachtnemer, dient deze klacht binnen 14 dagen nadat de betreffende factuur door Opdrachtnemer is ontvangen, schriftelijk aan Opdrachtnemer gemeld te worden. Indien deze termijn door Opdrachtgever wordt overschreden is Opdrachtgever het bedrag van de factuur definitief verschuldigd.

10.2 Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen tevens opleggen aan door hem in te zetten Experts.

11.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, na overleg met de Opdrachtgever, gerealiseerde successen in de vervulling van opdrachten openbaar te maken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgevers openbaar wordt gemaakt.

11.3 Bij overtreding van het in dit artikel verwoord verbod door een van de partijen, zal de overtredende partij een eenmalige opeisbare tot voordeel van de andere partij strekkende boete verbeuren van € 7.500,- per overtreding, onverminderd de overige rechten van de andere partij krachtens de wet of de onderhavige overeenkomst, zoals het recht op nakoming van de overtreden bepaling dan wel een verbod of, in plaats van deze boete, schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Opdrachtnemer behoudt zich de (intellectuele) eigendomsrechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet, octrooiwet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle rechten voorbehouden zoals in voorkomende gevallen tevens aangegeven met copyright ©.

12.2 Eventuele stukken die door Opdrachtnemer worden verstrekt, daaronder mede te verstaan overeenkomsten, adviezen en rapporten, mogen uitsluitend door Opdrachtgever worden gebruikt. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voormelde stukken door Opdrachtgever is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van Opdrachtnemer.

12.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis, alsmede de door hem gebruikte formats, waaronder reeds ontwikkelde of te ontwikkelen modellen, methoden en technieken, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13: Overname personeel

13.1 Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan medewerkers, dan wel zelfstandigen zonder personeel (en de aan de zelfstandigen zonder personeel gelieerde vennootschappen c.q. vervangende vennootschappen) of andere derden die namens de wederpartij betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, van de wederpartij overnemen of met dezen over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

13.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende een periode van twaalf maanden nadat een Expert of kandidaat door Opdrachtnemer aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard ook aan te gaan met de Expert of de aan de Expert (eventueel) gelieerde vennootschappen c.q. vervangende vennootschappen, zonder tussenkomst van Opdrachtnemer.

13.3 Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Opdrachtnemer verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 50.000,- ineens, te vermeerderen met een bedrag van € 1.000,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, hetgeen de mogelijkheid van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te eisen onverlet laat.

Artikel 14: Sociale verzekeringen, belastingen

14.1 Opdrachtnemer staat tegenover opdrachtgever in voor correcte naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten aangaande haar opdrachtnemer.

14.2 Indien de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde perso(o)n(en) premie- en/of belastingplichtig is/zijn, zal opdrachtnemer zorgvuldig en op de daartoe bepaalde tijdstippen voor de betaling van premies en belastingen zorg dragen. Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle vorderingen ter zake premies en belastingen met betrekking tot de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen.

Artikel 15: Geschillen

15.1 Alle opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Partijen zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, de uitvoering daarvan en deze algemene voorwaarden, trachten op te lossen in onderling overleg. Indien vaststaat dat partijen hun geschil(len) niet in onderling overleg kunnen oplossen, zullen zij een beroep op de rechter doen.

15.3 In het geval een beroep op de rechter wordt gedaan, wordt het geschil in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam onverminderd het recht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

Artikel 16: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

16.1 Voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tijdens een gerechtelijke procedure vernietigd worden c.q. nietig worden verklaard, dan zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Indien noodzakelijk zal er tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overleg plaatsvinden omtrent de eventuele vervanging van de vernietigde c.q. nietige bepalingen.

16.2 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wijziging zal door Opdrachtnemer tijdig aan Opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld.

Scope twaalf inspecties is een handelsnaam van Devcon Ecoservices B.V. en is gevestigd in Zaandam, Grote Tocht 102, 1507CE met Kamer van Koophandel nummer: 71434542 en BTW-identificatienummer: NL858713974B01

Zaanstad, 05-08-2021

© 2024 - Scope twaalf inspecties is een geregistreerde handelsnaam van Devcon Ecoservices B.V. - Algemene Voorwaarden